Skip to main content

Eğitim Felsefeleri

kitap çevre

(Jonny Lindner) Comfreak

Daimicilik

 • En eski, en geleneksel ve en tutucu eğitim felsefesidir.
 • İnsanın özünün tarih boyunca değişmediğini geçmişten gelenin daimi olan değişmeyen doğrular olduğunu savunur.
 • Eğitim değişeni değil değişmeden kalanı öğretmelidir.
 • Sokratik tartışma kullanılmalı.
 • Öğretmen örnek olmalıdır. Çünkü öğrenci öğretmeni taklit ederek öğrenecektir.
 • Ahlak ve karakter eğitimine önem verir.
 • Klasik eserler okutulur.
 • Sabit eğitim programı uygulanır.
 • Okul yaşama hazırlıktır.
 • Gerçek yaşamı değil, ideal yaşamı kapsayan sorular sorulmalıdır.
 • İdealizmden etkilenmiştir.

Fazlasını Oku

Program Geliştirmenin Temelleri

atölye
Program geliştirme temelleri aynı zamanda eğitim bilimleri program geliştirmenin kuramsal temellerini oluşturmaktadır.

Tarihsel Temel

 • Geçmişin geleceğe ayna tutmasıdır.
 • Tarihi temelin dikkate alınması yansıtıcı düşünmeye bağlıdır.
 • Geçmişten ders çıkarmak gerekir.
 • Tarihi temel dikkate alınmadığı takdirde eski programlarda yapılan hatalar devam eder.

Toplumsal Temel

 • Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınır.
 • Bireyin sosyal gelişim ve toplumsal uyum sağlamasına yönelik hazırlanır.
 • Toplumun kültürel mirasını ve değerlerini bireylere kazandıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Toplumsal sorunlar dikkate alınmalıdır.
 • Bireyi toplumsallaştıraracak:
 • 1. kaynak: Aile, okul, akran grupları ve öğretmen vb.
 • 2. kaynak: TV, internet, kitap, gazete vb.

Fazlasını Oku

Eğitimin İşlevleri

çocuk ödev

rawpixel

Eğitimin işlevleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel İşlev

 • Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
 • Öğrencinin gelişimini sağlama.
 • Bireyi mesleğe hazırlama.
 • Bireye ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırma.

Fazlasını Oku

Yahudilik

Ağlama Duvarı

Ağlama Duvarı

A. Yahudiler ve Yahudilik

Yahudilere göre Tanrı; Sina’da İsrailoğulları’nı kendine muhatap kılıp onlarla sözleşmiş onlardan emirlerine uyacaklarına dair söz almış ve Hz. Musa’nın şahsına Tora/Tevrat’ı onlar göndermiştir.

Yahudilere Kenan ülkesi yerlileri tarafından verilen ad; İbranî. Yahudiliği ifade eden diğer bir terim de İsrail: Tanrı ve insanlar ile güreşip yenen anlamında Yakub’a Tanrı tarafından verilen lâkap.Fazlasını Oku

Hristiyanlık

Saint Andrew Ortodoks Hristiyan Kilisesi

Saint Andrew Ortodoks Hristiyan Kilisesi

A. Hristiyan İnanç Esasları

Genel olarak Hristiyanlığa giriş/Hristiyan olmak; Vaftiz ve iman ikrarı ile gerçekleşir. İlk Havariler Konsilinden başlayarak yapılan konsillerde belirlenen esaslar Hristiyanlık inanç sistemini oluşturmuştur.

Havarile inanç sistemi şöyledir:Fazlasını Oku

Kutsal Kitabı Olan Dinler Nelerdir?

kitap

Din kavramını ilk insandan bu yana devam eden bir kurum olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenledir ki insanlık tarihinin her anında “din”e ve dini inançlara rastlanmaktadır. Peki kutsal kitabı olan dinler nelerdir? Dinlerde yer alan kutsal kitaplar ve metinler için daha geniş bir araştırma yapmak mümkündür. Ancak bu yazımda genel hatları ile kutsal kitabı olan dinler hakkında sadeleştirerek kısa bir karşılaştırma yapmayı uygun gördüm.Fazlasını Oku

İlkel Kabile Dinleri

ilkel kabile dinleri

Özellikleri

 1. Din bir kabileye özgüdür.
 2. Evrensel değildir.
 3. Yazılı kaynakları yoktur.
 4. Genellikle bir “Yüce Tanrı İnanışı” göze çarpmaktadır.
 5. Fert dinin tabiî üyesidir ve başka din seçme şansı yoktur.
 6. Kutsal ile olmayan birbirinden ayrılmıştır.
 7. Büyüye ve büyücüye ilgi büyüktür.
 8. Din kurucusu söz konusu değildir.
 9. Ruhun çeşitli şekillerde yaşadığına inanılır.
 10. Yüce Tanrı’ya dua edilirken bazı hayvanlar ve yiyecek kurban olarak sunulmaktadır.
 11. Kutsal metin kullanılmamaktadır. Dinî ayinlerde kullanılan ifadeler nesilden nesile söz ile aktarılmıştır.
 12. “mabed ve mezbah” dinî hayat açısından önemli kurumlardır.

Fazlasını Oku