Test Hazırlama Süreci ve Basamakları

test hazırlama süreci ve basamakları

✅ Yüksek Lisans Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları 1. hafta ders notları

Test hazırlama süreci test uygulamalarının en önemli aşamasıdır. Test soruları iyi hazırlanmamışsa, testin kapsamı net olarak belirlenmemişse, o testin ölçmek istenilen özellikleri ölçüp ölçmediğinden emin olunamaz.

???? Bir testin kalitesi, testi oluşturan soruların kalitesi ile doğru orantılıdır.

Test Hazırlama Basamakları

Her test, hazırlanırken belli basamaklardan geçmek zorundadır. Herhangi bir basamağı atlama durumunda o testte bir eksiklik oluşur ve kalitesi düşer hatta geçersiz ile olabilir.

1. Test alanının belirlenmesi

Bir test oluşturmanız istense ilk belirlemeniz gereken testin ölçeceğiniz alanın belirlenmesi olacaktır. Bu aşama çok genel olarak alanın belirlenmesini kapsar. Örneğin, biyoloji öğretmenliği alan sınavının geliştirilmesi istendiğinde biyoloji öğretmenliği alanının tanımlanması gerekmektedir.

2. Test sonuçlarının kullanım amacının belirlenmesi

Test geliştirme sürecine ikinci aşama test sonuçlarının kullanım amacının belirlenmesidir. Test kullanım amaçlarından bazıları şunlardır: 1-Seçme ve yerleştirme; 2-Tanılayıcı (Diagnostik);3-Minimum yeterlik. Testin amacı test geliştirme sürecinin en başında belirlenmelidir zira testte yer alacak maddelerin zorluğu, testin uzunluğu, kapsamı ve süresi testin amacına göre değişecektir. Geliştirilecek olan test bir amaca yönelik olmalıdır.

3. Ölçülecek davranışların/yeterlik /ve becerilerin belirlenmesi

Birinci aşamada test alanının belirlenmesinden sonra ilgili alanı oluşturan davranış yeterlik ve becerilerin tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Alanı oluşturan bilgi ve beceriler ölçülebilir davranışlar olarak ifade edilmelidir. Ortaokul veya lisede yer alan derslerde olduğu gibi daha önce tanımlaması yapılan alanlarda ölçülecek olan davranışlar hali hazırda tanımlanmış olabilir. Ancak ilk defa test yapılacak alanlarda alanı oluşturan bilgi ve becerilerin tanımlanması için şu yolların birine ya da birden fazlasına başvurulur: 1- İçerik analizi; 2-Literatür taraması, 3-Doğrudan gözlem; 4-Uzman kanısı.

4. Farklı alan uzmanları tarafından oluşturulan davranış/yeterlik ve becerilerin geçerliğinin sağlanması

Yukarıdaki yöntemler ile belirlenen ölçülecek davranışların alandaki uzmanlar tarafından incelenerek geçerliklerinin sağlanması gerekmektedir.

5. Belirtke tablolarının oluşturulması

İlgili test alanı yeterince detaylı bir şekilde tanımlandıktan sonra her bir yeterliği testteki önemi ve bilişsel seviyesi belirleyen belirtke tablosu oluşturulur. Belirtke tablosu oluşturmak için önce alandaki yeterlik ve beceriler tek bir çarşaf liste haline getirilir ve alan uzmanlarından yeterlik bazında testlerde yer alacak soru sayısını belirtmeleri istenir. Alan uzmanlarında gelen belirtke tablosu dokümanları ölçme ve değerlendirme uzmanlarında incelenir ve her bir yeterlik için ortalama soru sayısı hesaplanır ve bu sayılar tam sayıya yuvarlanarak belirtke tabloları nihai şeklini alır. Bu nihai belirtke tablosu son bir onay için alan uzmanlarına iletilir ve alan uzmanlarınca onaylatılır. Bilişsel seviyelerin belirlenmesinde Bloom taksonomisi ya da Norman Webb’in bilgi derinliği taksonomisi kullanılabilir.

6. Madde yazımında dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve madde yazımı

Madde yazarlarından madde yazmalarını istemeden önce ne tür madde yazmaları gerektiği hakkında açıklamalar yapılmalıdır. Örneğin maddelerin hangi hedef kitle için hangi zorlukta yazılması, maddelerin zorluk derecelerinin dağılımına yönelik açıklamalar, madde türleri ve çoktan seçmeli ise kaç seçenekten oluşacağı gibi açıklamalar yapılmalıdır.

7. Maddelerin incelenmesi

  • Bilimsel doğruluk: Maddelerin bilimsel doğruluğu bağımsız alan uzmanlarına kontrol ettirilmeli varsa düzeltmeler yapılmalıdır.
  • Belirtke tablosuna uygunluk: Maddelerin belirtke tablosunda yer alan kazanım ve bilişsel seviyeye uygunluğu yine bağımsız alan ve program uzmanlarına kontrol ettirilmeli varsa düzeltmeler yapılmalıdır.
  • Sık rastlanan madde yazımı hataları: Maddeler ölçme ve değerlendirme alan uzmanları tarafından madde yazım hataları bakımından incelenmeli varsa düzeltmeler yapılmalıdır. En uzun seçeneğin doğru cevap olması vb.
  • Dilbilgisi ve dilin hedef kitleye uygunluğu: Madde kökleri ve seçeneklerdeki ifadeler dilbilgisi ve anlatım yönünden Türkçe uzmanları tarafından kontrol edilmeli varsa düzeltmeler yapılmalıdır.
  • Yanlılık ve küçük düşürücü ifadeler: Maddelerde belli bir gruba yönelik yanlı küçük düşürücü ifadeler bakımından incelenmeli bu tür ifadelere yer verilmemelidir.

8. Pilot uygulama

Yazılan maddeler mümkünse hedef kitleye çok benzeyen küçük bir grupta ön denemesi yapılmalıdır.

9. Madde geçerlik analizleri

Pilot uygulama sonrasında, gerçek uygulamadan önce madde güçlük ve ayırıcılık indekslerinin hesaplanması ve ölçütlere uymayan maddelerin ya gerçek uygulamaya alınmaması ya da düzeltilmesi basamaklarını içerir.

10. Test formlarının oluşturulması

Testte yer alacak maddeler belirtke tablosu baz alınarak belirlenir ve testi oluşturmak üzere bir araya getirilir. Dizgi çalışması yapılır ve cevap anahtarı oluşturularak son bir kez alan uzmanlarına cevap anahtarı kontrol ettirilir. Testte uyulması gereken kurallar test kapak sayfasında belirtilir.